KVKK Başkanlığın Görevleri Nelerdir?

Başkanlığın görevleri şunlardır:

1. Veri Sorumluları Sicilini tutmak,

2. Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya işlemlerini yürütmek,

3. Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek,

4. Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek,

5. Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak,

6. Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak,

7. Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve Kurula sunmak,

8. Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak,

9. Kurumun personel politikasını belirlemek, personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak,

10. Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

11. Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek,

12. 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek,

13. Kuruma ait taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak,

14. Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir