BT 

Bilişim Suçları

Bilişim suçları iletişim teknolojileri kullanılarak veya bilgileri otomatik işleme tabi tutabilen iletimini yapan sistemde yasal olmayan, yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranıştır. Teknolojinin yaygınlaşması sebebiyle çevrimiçi olarak, elektronik cihazlarla suç işlenme oranı artmaktadır. Böyle bir durum bilişim hukukunun doğmasına ortam oluşturmuştur. Bilişim suçu mağdurları kişisel sebeplerle seçilen grup veya bireyler olsa da genelde ekonomi ve finans sektöründen seçilmektedir.

Bilişim suçları amaç ve yöntemlerine göre birçok çeşidi bulanmaktadır. Terörist faaliyetler, dolandırıcılık, sabotaj, sistemlere yetkisiz erişim, verileri çalmak veya ifşa etmek vb. birçok konu başlığı oluşturulabilir. Bu ve bunun gibi birçok bilişim suçunun kanunlarca belirtilip hapis cezası veya para cezası şeklinde hükümleri bulunmaktadır.

Teknolojinin hayatımızda yer aldığı boyutu göz önünde alırsak sanal âlem korsanlarına ve günlük hayatımızda çok kolay işlenebilecek bu bilişim suçlarına karşı ne kadar düzenlenen kanunlar olsa da kullanıcıların bilinçsiz olması da en büyük problemlerden biri haline gelmiştir.

Ülkemizde bilişim suçlarına yönelik kanunlar mevcut kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenerek uygulanmaktadır. TCK’nın ( Türk Ceza Kanununun) 243. 244. ve 245. maddelerinden bilişim suçları ile ilgili yasal düzenlemeler mevcuttur.

Türkiye’de internet ile ilgili en kapsamlı düzenleme 2007 yılında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır. TCK’da Bilişim Suçlarıyla ile ilgili kanunlar aşağıda verilmiştir.

MADDE 243. Yetkisiz Erişim ve Sisteme Girme

1.Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

2.Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

3.Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE 244. Hacking, Verileri Engelleme, Bozma, Değiştirme, Yok etme

1.Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2.Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

3.Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

4.Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezasına hükmolunur

MADDE 245. Kredi Kartı ve Banka’ya karşı işlenen suçlar

1.Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kartı sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı aya kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

2.Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

3.Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

4.Birinci fıkrada yer alan suçun.

a. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin.

b. Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın.

c. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bilişim Vasıtalı Suçlar

MADDE 124. Haberleşmenin engellenmesi

MADDE 125. Hakaret

MADDE 132. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal.

MADDE 133. Kişiler arası konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması.

MADDE 134. Özel hayatın gizliliğini ihlal

MADDE 135. Kişisel verilerin kaydedilmesi.

MADDE 136. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

MADDE 138. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.

MADDE 142. Nitelikli Hırsızlık.

MADDE 158. Nitelikli Dolandırıcılık.

MADDE 226. Müstehcenlik.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

MADDE 71. Manevi Haklara Tecavüz.

MADDE 72. Mali Haklara Tecavüz.

MADDE 73. Diğer Suçlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir